ฉบับที่ 51 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ /27-ม.ค.-2564