ประกาศราคากลางจ้างจัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จำนวน 8 รายการ /11 ก.พ. 2564