ฉบับที่ 113 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /1 มี.ค. 2564