หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มีนาคม 2564

31 มี.ค.64 สน.การคลัง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
31 มี.ค.64 สน.การคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
31 มี.ค.64 สน.การคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564
30 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
30 มี.ค.64 สน.การศึกษา ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค.64 สน.การคลัง แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
29 มี.ค.64 สน.การคลัง แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
29 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2)
29 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
29 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ประจำปี พ.ศ. 2564
26 มี.ค.64 สน.การศึกษา แจ้งแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
26 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือนให้ถูกต้องและครบถ้วน
25 มี.ค.64 กองสวัสดิการสังคม ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 มี.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
24 มี.ค.64 สน.การคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563
23 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน ขอส่งหนังสือ ?คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563
22 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
22 มี.ค.64 สน.การคลัง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
19 มี.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
18 มี.ค.64 กองสวัสดิการสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564
17 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
17 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 มี.ค.64 สน.การคลัง เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.
16 มี.ค.64  สน.ปลัดเทศบาล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน
15 มี.ค.64 สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
15 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
12 มี.ค.64 สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
12 มี.ค.64 สน.การคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
12 มี.ค.64 สน.การศึกษา การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา
11 มี.ค.64 กองวิชาการและแผนงาน เร่งรัดรายงานการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ และกรณีที่เกินอัตรา โดยเก็บข้อมูลแยกเป็นรายปี
11 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
10 มี.ค.64  สน.ปลัดเทศบาล การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี
9 มี.ค.64 สน.การช่าง แจ้งประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลว 25 ธ.ค.63 ครั้งที่ 1/2564 ลว 29 ม.ค.64 และครั้งที่ 2/2564 ลว 1 มี.ค.64
9 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564
8 มี.ค.64 สน.การคลัง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8 มี.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
5 มี.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล การใช้ที่ราชพัสดุ
5 มี.ค.64  สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564
3 มี.ค.64  สน.การคลัง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2 มี.ค.64  ทุกหน่วยงาน แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2564
1 มี.ค.64 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
1 มี.ค.64 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น