ฉบับที่ 149 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 ประเภท 112 รายการ ของสำนักการช่าง /18-มี.ค.-2564