ฉบับที่ 162 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ /24-มี.ค.-2564