ฉบับที่ 505 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ /03-ก.ย.-2563