ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) / 6-พ.ค.-2564