ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) / 6-พ.ค.-2564