ฉบับที่ 353 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ กองสวัสดิการสังคม /13-พ.ค.-2564