ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเก็บขนหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) / 18-พ.ค.-2564