ฉบับที่ 384 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /27-พ.ค.-2564