ฉบับที่ 461 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขอสำนักการประปา /9-ก.ค.-2564