ฉบับที่ 463 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /12-ก.ค.-2564