ฉบับที่ 487 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /21-ก.ค.-2564