ฉบับที่ 496 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล /22-ก.ค.-2564