ฉบับที่ 499 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /27-ก.ค.-2564