ฉบับที่ 498 เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /29-ก.ค.-2564