หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

30 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)
30 ส.ค.64 สำนักคลัง การเร่งรัดนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำเนาบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ส.ค.64 สน.การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
27 ส.ค.64  กองสวัสดิการสังคม การสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
26 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 ส.ค.64 สน.ศึกษา แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
24 ส.ค.64 สน.คลัง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 ส.ค.64 สน.การศึกษา กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขี้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564
24 ส.ค.64 สน.การศึกษา แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570
23 ส.ค.64  สน.การศึกษา การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน การจัดลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
20 ส.ค.64 สน.คลัง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
20 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีน ของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
20 ส.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564-2570
19 ส.ค.64 สน.ศึกษา การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ
18 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
18 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน
18 ส.ค.64 กองสวัสดิการสังคม มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน
17 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2564
16 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
10 ส.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564
10 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการจัดทำนวัตกรรมของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบการประเมินที่ 2/2564
9 ส.ค.64 สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 ส.ค.64 สน.คลัง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต
6 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
5 ส.ค.64 สน.ปลัดเทศบาล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
4 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
3 ส.ค.64 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ส.ค.64 ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ส.ค.64 สน.คลัง คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2 ส.ค.64 สน.ช่าง การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน
2 ส.ค.64 สน.ศึกษา ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)