- ฉบับที่ 535 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /19-ส.ค.-2564