ฉบับที่ 544 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /23-ส.ค.-2564