- ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน เทศบาลนครนครราชสีมา /25-ส.ค.-2564