- ฉบับที่ 574 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /7-ก.ย.-2564