ฉบับที่ 580 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลราคาการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการประปา /13-ก.ย.-2564