ฉบับที่ 596 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /20-ก.ย.-2564