- ฉบับที่ 699 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก /1-ต.ค.-2564