ฉบับที่ 743 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /4-ต.ค.-2564