- ฉบับที่ 755 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ /11-ต.ค.-2564