ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /15 ต.ค. 2564