ฉบับที่ 938 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ/30 ธ.ค. 2564