- ฉบับที่ 58 ประกาศระเบียบเกี่ยวการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) และคนงานประจำรถขยะ /28-ม.ค.-2564