หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2565

31 ม.ค.65  สำนักช่าง การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ม.ค.65 สำนักคลัง และสำนักปลัดเทศบาล หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
28 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575)
28 ม.ค.65 สำนักช่าง ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564
27 ม.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 ม.ค.65 ทุกหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
25 ม.ค.65 ทุกหน่วยงาน คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง)
25 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ
25 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24 ม.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565
24 ม.ค.65 สำนักการศึกษา การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 ม.ค.65 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ม.ค.65 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
18 ม.ค.65 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564
17 ม.ค.65 สำนักคลัง วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
17 ม.ค.65 สำนักคลัง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS)
14 ม.ค.65 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
14 ม.ค.65 ทุกน่วยงาน มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
14 ม.ค.65 ทุกน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
14 ม.ค.65 ทุกน่วยงาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
12 ม.ค.65 สำนักการศึกษา ประการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ม.ค.65 สำนักช่าง การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ
11 ม.ค.65 สำนักการศึกษา สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
11 ม.ค.65 ทุกน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ
10 ม.ค.65 สำนักการศึกษา สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ม.ค.65 ทุกน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย
7 ม.ค.65 สำนักการศึกษา แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6 ม.ค.65 สำนักปลัดเทศบาล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
6 ม.ค.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่