สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565