หนังสือราชการที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

28 ก.พ.65 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564
28 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ก.พ.65 สำนักการศึกษา มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 ก.พ.65 สำนักช่าง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
24 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
23 ก.พ.65 สำนักการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดสอบวันที่ 1 มีนาคม 2565 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2564 กำหนดสอบวันที่16มีนาคม 2565 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ก.พ.65 สำนักการศึกษา ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
18 ก.พ.65 สำนักปลัดเทศบาล หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565
18 ก.พ.65 สำนักการศึกษา แจ้งแนวทางปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
18 ก.พ.65 สำนักคลัง แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.พ.65 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
17 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2565
17 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2565

17 ก.พ.65

ทุกหน่วยงาน มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
15 ก.พ.65 สำนักการศึกษา แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
15 ก.พ.65 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
15 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
15 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
14 ก.พ.65 สำนักปลัดเทศบาล ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565
11 ก.พ.65 สำนักปลัดเทศบาล ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
9 ก.พ.65 สำนักช่าง / สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ก.พ.65 กองสวัสดิการสังคม การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
8 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2)
8 ก.พ.65 สำนักช่าง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ก.พ.65 สำนักช่าง การปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ก.พ.65 สำนักช่าง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
7 ก.พ.65 สำนักปลัดเทศบาล การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย
4 ก.พ.65 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทดแทนอัตราที่ว่างลง
4 ก.พ.65 สำนักการศึกษา การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
3 ก.พ.65 ทุกหน่วยงาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
3 ก.พ.65 สำนักคลัง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3 ก.พ.65 สำนักคลัง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก
3 ก.พ.65 สำนักการศึกษา ขอแจ้งการแก้ไขหนังสือ ที่ มท 0816.4/ว281 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 ก.พ.65 สำนักคลัง แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก
1 ก.พ.65 สำนักคลัง แจ้งอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
1 ก.พ.65 สำนักการศึกษา การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)