รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2565