ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตสูบจ่ายน้ำประปา รายการซ่อมแซมอุปกรณ์ VFD (Variable Frequency Drive) / 25-เม.ย.-2565