ฉบับที่ 286 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ /26 เม.ย. 2565