ระยะถอยร่นของผนังอาคารที่มีประตู หน้าต่าง ระเบียง ช่องเปิดกับแนวเขตที่ดิน ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่างๆ เช่น มุมมอง เสียง กลิ่น ควัน รวมถึงป้องกันอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบได้จากอาคารข้างเคียง อ้างอิงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ,กฎกระทรวงฉบับที่55(พ.ศ.2543) ข้อ50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#กฏหมายควบคุมอาคาร
#ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
#สำนักช่าง