ฉบับที่ 353 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /30 พ.ค. 2565