ฉบับที่ 381 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ /14 มิ.ย. 2565