ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟามร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /17 มิ.ย. 2565