เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ และอาหารริมบาทวิถี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยตลาดนัดน่าซื้อ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ผ่าน 10 ข้อ ระดับดีผ่าน 15 ข้อ ระดับดีมากผ่าน 20 ข้อ และอาหารริมบาทวิถี ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ ได้เเก่ มิติด้านสุขภาพ/มิติด้านเศรษฐกิจ/มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม

จำนวน 2 ตลาดดังนี้

1. ตลาดหลังมอลล์

2. ตลาดไนท์วัดบูรพ์

#Appkoratcity

📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻https://lin.ee/tEoZH6e