ฉบับที่ 410 เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่รับถ่าย (โอน) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1/2565 /5 ก.ค. 2565