ฉบับที่ 411 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 โครงการ /5 ก.ค. 2565