ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ