ฉบับที่ 545 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /21-ก.ย.-2565