ฉบับที่ 562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /28 ก.ย. 2565