ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องควบคุมสัญญานไฟจราจรชนิดไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เฟส พร้อมอุปกรณ์นับเวลาตรงตำแหน่งเหลือง (4 ชุด/ทางแยก) จำนวน 10 ทางแยก/ 11-ต.ค.-2565