สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สำนักการประปา)