ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง/ 31-ต.ค.-2565